در مرکز جراحی نور اعمال جراحی چشمی فراوانی صورت میگیرد که با توجه به گستردگی آن فقط به بخش کوچکی از آن می پردازیم.در این مرکز اعمال جراحی بخش های مختلف چشم از جمله قرنیه و شبکیه انجام میگردد.در زیر تعدادی از اعمال نام برده شده است

1-ویترکتومی قدامی

2-ناخنک

3شستشوی اتاقک قدامی

4-کاشت لنز  و ......