08338211525
شنبه تاپنجشنبه :8:00 صبح- 18:00شب
 
 

پزشکان گروه چشم

تیم بی نظیر ما

مجتبی ایدی زاده

مجتبی ایدی زاده

فوق متخصص / شبکیه

بهرام گروسی

بهرام گروسی

فوق تخصص/ قرنیه

آسو علی محمودی

آسو علی محمودی

فوق تخصص/ گلوکم

فرید دانشگر

فرید دانشگر

فوق تخصص / قرنیه

عبدالعلی شریفی

عبدالعلی شریفی

متخصص / چشم پزشک

احسان نجیب زاده

احسان نجیب زاده

متخصص / چشم پزشک

احمد جهانبخشی

احمد جهانبخشی

متخصص / چشم پزشک

حیدر ویسی

حیدر ویسی

متخصص / چشم پزشک

علیرضا حیدری

علیرضا حیدری

متخصص / چشم پزشک

طاهره رضائی

طاهره رضائی

متخصص /چشم پزشک

محمد رسول هاشمیان

محمد رسول هاشمیان

متخصص / چشم پزشک

لیلا رضائی

لیلا رضائی

فوق متخصص

احمد رستمی

احمد رستمی

متخصص / جراح

ستار حیدری

ستار حیدری

متخصص / جراح